نگاهی به فیلم رکود بزرگ

مجله هفت به نقل از سلام سینما مهدی تهرانی رکود بزرگ (ترجمه دیگر عنوان فیلم : فروش رهنی بزرگ) The Big Short ساخته آدام مک‌کی…

654