مجموعه دل قلم – شماره دوازدهم

مجموعه دل قلم – شماره دوازدهم

اختصاصی مجله هنری هفت همراه هستیم با یک متن زیبا از خانم ریحانه سراجی 🔻من و خاطراتمدر انتهای قلبتخاک گرفته وتار عنکبوت بسته ایم!این فراموشی راموهای سفیدمگواهی میدهند!…

444
مجموعه دل قلم – شماره یازدهم

مجموعه دل قلم – شماره یازدهم

اختصاصی مجله هنری هفت همراه هستیم با یک متن زیبا از خانم ریحانه سراجی 🔻در پیچش پیچکروزگار سرگردانم!همچو کشتیشکسته ای،که توان رسیدنبه ساحل را ندارد!نه برایممقصودی هستو نه…

348
مجموعه دل قلم – شماره نه

مجموعه دل قلم – شماره نه

اختصاصی مجله هنری هفت همراه هستیم با یک متن زیبا از خانم ریحانه سراجی 🔻واژه ها به شوخیدر بستر شعرمدردی جدی رابه عمق لبخندهایت،به ستاره بارانچشمهای سیاهت،خلاء تکرارت…

مجموعه دل قلم – شماره هشت

مجموعه دل قلم – شماره هشت

اختصاصی مجله هنری هفت همراه هستیم با چند متن زیبا از خانم ریحانه سراجی 🔻نمیبخشم!آنکه را مِی خورداز پیمانه احساس،ولی آن را شکست!نمیبخشم!مسبب جویباراشکی را که،روان شد و…

مجموعه دل قلم – شماره هفت

مجموعه دل قلم – شماره هفت

اختصاصی مجله هنری هفت همراه هستیم با یک متن زیبا از خانم ریحانه سراجی نفس هایی کهطعم شکست،در قمار با عقربه هازیر دندانهایشانمزه شده!معامله ای بو‌ددر ازای فرسودگیو…

مجموعه دل قلم – شماره پنج

مجموعه دل قلم – شماره پنج

اختصاصی مجله هنری هفت همراه هستیم با یک متن زیبا از خانم ریحانه سراجی در قلب منمدتهاستته نشین شدی!بعد تو هرکهخواستتکانم دهد ،باز هم در خاطرمجان گرفتیو زنده…