مجموعه دل قلم – شماره نه

مجموعه دل قلم – شماره نه

اختصاصی مجله هنری هفت همراه هستیم با یک متن زیبا از خانم ریحانه سراجی 🔻واژه ها به شوخیدر بستر شعرمدردی جدی رابه عمق لبخندهایت،به ستاره بارانچشمهای سیاهت،خلاء تکرارت…

مجموعه دل قلم – شماره هشت

مجموعه دل قلم – شماره هشت

اختصاصی مجله هنری هفت همراه هستیم با چند متن زیبا از خانم ریحانه سراجی 🔻نمیبخشم!آنکه را مِی خورداز پیمانه احساس،ولی آن را شکست!نمیبخشم!مسبب جویباراشکی را که،روان شد و…

مجموعه دل قلم – شماره هفت

مجموعه دل قلم – شماره هفت

اختصاصی مجله هنری هفت همراه هستیم با یک متن زیبا از خانم ریحانه سراجی نفس هایی کهطعم شکست،در قمار با عقربه هازیر دندانهایشانمزه شده!معامله ای بو‌ددر ازای فرسودگیو…

مجموعه دل قلم – شماره پنج

مجموعه دل قلم – شماره پنج

اختصاصی مجله هنری هفت همراه هستیم با یک متن زیبا از خانم ریحانه سراجی در قلب منمدتهاستته نشین شدی!بعد تو هرکهخواستتکانم دهد ،باز هم در خاطرمجان گرفتیو زنده…