نقد فیلم: Rosetta

مجله هفت به نقل از نقدفارسی راجبر ایبرت / امیر رشیدپور Rosetta / Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne / France, Belgium / 1999 رُزتا شب هنگام…

636

مقاله: مارکس، نیچه، کوبریک (۲)

مجله هفت به نقل از کافه نقد مصطفی مرشدلو قسمت دوم مارکسعقاید مارکس درباره دین را باید در سپهر تأملات او درباره ایدئولوژی تحلیل کرد….

784

نقد فیلم: ابد و یک روز

مجله هفت به نقل از کافه نقد بهرام توکلی ابد و یک روز / سعید روستایی / ۱۳۹۴ ۱-نگاه خردشده و هراسان نوید محمد زاده…

842