نقد کتاب: اتفاق!

مجله هفت به نقل از کاروژ نیلوفر شاندیز اتفاق / گلی ترقی / نشر نیلوفر رمان «اتفاق» داستانی بسیار سرراست و ساده است، خواهر و…

1381