نقد فیلم: Rosetta

مجله هفت به نقل از نقدفارسی راجبر ایبرت / امیر رشیدپور Rosetta / Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne / France, Belgium / 1999 رُزتا شب هنگام…

527