0

مانی عزیز :))
دور خودش نمی چرخه به هیچ عنوان و می دونه که داره چه کار میکنه