Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana. Emrah Blkn Google fuck you Skype hakanakdan@outlook.com ulaş bana.

«سیانور» قربانی اصلی فیلم سلام بمبئی

هفته گذشته شورای صنفی نمایش تصمیم گرفت فیلم سینمایی «سیانور» همچنان در سرگروه خود (سینما استقلال) به دلیل تامین کف فروش فیلم باقی بماند اما به یکباره از روز گذشته سینماهایش را در تهران و شهرستان ها از دست داد. فیلم سینمایی «سیانور» که با اقبال خوب مخاطب مواجه شد و هم اینک با بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فروش  نشان داد مخاطب به آثار جدی درباره تاریخ معاصر توجه نشان می دهد.

اما به یکباره و بدون هیچ نظارتی از ۱۹ سالن سینما که در تهران در اختیار فیلم بوده است ۱۱ سالن خود را از دست داده و تنها ۹ سالن در اختیار دارد. این در شرایطی است که تنها سینما استقلال به صورت کامل در اختیار فیلم قراردارد. سینما آزادی سه سانس خود را به سیانور اختصاص داده است. سینما شکوفه سه سانس دراختیار این فیلم قرارداده که از میان این سه سانس یک سانس صبح یک سانس ۱۴ و یک سانس ۱۸ دارد. سینما سمرقند سه سانس در اختیار فیلم قرارداده.

سینما زندگی یک سانس، سینما تماشا ۴ سانس ، راگا ۳ سانس در اختیار فیلم قرارداده که این سینماها تاثیر چندانی روی فروش فیلم ندارند. نکته جالب درباره سینما بلوار است. این سینما که بعدازظهر های خود را به تئاتر اختصاص می دهد به صورت کامل به «سیانور» اختصاص یافته که فروش این سینما روز ۲۰ یا ۳۰ هزارتومان است.

اکثر سالن های سینمای شهرستان در اختیار حوزه هنری است که به یکباره این سینماها همه در اختیار «سلام بمئی» قرار گرفته و تنها سالن های حوزه هنری که در اختیار سیانور است سالن قدس در مشهد که فروش چندانی در این شهر ندارد، سالن ۲۹ بهمن تبریز و بهمن آزاد شهر که جزء سینماهای حوزه هنری به شمار می آیند در اختیار سیانور قرار دارد.

فیلم سینمایی «سیانور» در شرایطی مورد بی مهری حوزه هنری قرار گرفته که به تازگی یکی از مقامات بلندپایه نظام فیلم را دیده است. حال باید دید شورای صنفی نمایش چه تمهیدی برای اکران درست فیلم هایی چون «سیانور»، «یتیم خانه ایران» و فیلم تازه اکران شده «لاک قرمز» خواهد کرد.