3+

کاملا نقد یک طرفه و غیر منصفانه ای است
منتقد کاملا راه و شیوه به قول خودش “منتقد”، “مسعود فراستی” که در بیشتر اوغات سعی در تخریب سوژه به منظور نشان دادن سطح فکری خود است را پیش گرفته
البته با توجه به شیوه نقد کاملا مشهود است که منتقد خودش نمیداند که به دنبال چی میگردد(چه برسد به اینکه بخواد از شیوه روایت و… فیلم ایراد بگیرد) که صد البته شاید بتوان به تنها نکات مثبت فیلم همین شیوه روایت فیلم و ورود شخصیت هاست اشاره کرذ
بعلاوه با توجه به فیلم های ساخته شده در این چند سال مطمئن باشید این فیلم نه تنها ارزش یکبار دیدن بلکه چندین بار دیدن را دارد